Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη & Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη & Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη στο Θέατρο Λυκαβηττού

Περιγραφή

Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη & Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη
“Ξανά Μαζί”

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Special guest: Shantel & Θω­μάς Κων­σταν­τί­νου

Οι πο­λυ­α­γα­πη­μέ­νες ερ­μη­νεύ­τρι­ες που σά­ρω­σαν το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι όπου κι αν εμ­φα­νί­στη­καν προ­ξε­νών­τας αλ­λε­πάλ­λη­λα κύ­μα­τα χα­ράς και ξε­ση­κώ­νον­τας το κοι­νό, ε­πι­στρέ­φουν το 2024 βά­ζον­τας νέες στά­σεις στο χάρ­τη με τις εμ­φα­νί­σεις τους.

Η αύρα και η δύ­να­μη της Ε­λευ­θε­ρί­ας Αρ­βα­νι­τά­κη βρί­σκε­ται στην ταυ­τό­τη­τα των πιο ε­πι­τυ­χη­μέ­νων live στην ι­στο­ρία των ελ­λη­νι­κών συ­ναυ­λι­ών και στο δι­α­χρο­νι­κό ρε­περ­τό­ριο που όλοι α­γα­πά­με να τρα­γου­δά­με. Το ε­κρη­κτι­κό τα­πε­ρα­μέν­το της Ε­λε­ω­νό­ρας Ζου­γα­νέ­λη σε συν­δυ­α­σμό με τη με­γά­λη γκά­μα των ε­πι­τυ­χι­ών της, την το­πο­θε­τεί δι­καί­ως πολύ ψηλά στη νε­ό­τε­ρη γε­νιά ερ­μη­νευ­τών.

Η συ­νύ­παρ­ξή της επί σκη­νής με την Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη θε­ω­ρή­θη­κε η συ­νερ­γα­σία της χρο­νι­άς, και δί­καια, αφού οι δύο τρα­γου­δί­στρι­ες α­πο­τε­λούν ση­μαν­τι­κά κε­φά­λαια της ελ­λη­νι­κής δι­σκο­γρα­φί­ας και έ­χουν τη δική τους ξε­χω­ρι­στή θέση στην καρ­διά του κό­σμου. Η σύμ­πρα­ξή τους στη σει­ρά εμ­φα­νί­σε­ων με τίτ­λο “Μαζί” ήταν το μου­σι­κό γε­γο­νός των σε­ζόν που προ­η­γή­θη­καν, από τα ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­να sold out στη μου­σι­κή σκη­νή VOX στην Α­θή­να, μέ­χρι την τε­ρά­στια ε­πι­τυ­χία το κα­λο­καί­ρι του 2023. Η α­γά­πη του κοι­νού που τις α­κο­λου­θεί πι­στά σε κάθε εμ­φά­νι­σή τους α­πο­θε­ώ­νον­τάς τες, ο­δή­γη­σε την Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη και την Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη να ε­πα­να­λά­βουν την ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πε­ρι­ο­δεία τους, προ­σθέ­τον­τας αυτή τη φορά πό­λεις στις ο­ποί­ες δεν εμ­φα­νί­στη­καν πέρ­σι, στην Ελ­λά­δα αλλά και στην Κύ­προ.

Η συ­νάν­τη­ση της Ε­λευ­θε­ρί­ας με την Ε­λε­ω­νό­ρα συ­νι­στά μία συ­νερ­γα­σία που α­πο­λαμ­βά­νουν τόσο οι ί­δι­ες όσο και το κοι­νό, που δεν χορ­ταί­νει να βλέ­πει τις δύο χα­ρι­σμα­τι­κές γυ­ναί­κες να αλ­λη­λο­συμ­πλη­ρώ­νον­ται και να ξε­ση­κώ­νουν η μία την άλλη, αλλά και τους θε­α­τές. Η Ελευ­θε­ρία α­να­σύ­ρει από την πλού­σια δι­σκο­γρα­φία της μου­σι­κούς θη­σαυ­ρούς, ενώ στο πρό­γραμ­μά τους, το έν­τε­χνο συ­ναν­τά το λα­ϊ­κό τρα­γού­δι και η συγ­κί­νη­ση συ­να­γω­νί­ζε­ται τη δι­ά­θε­ση για χορό και ξε­φάν­τω­μα. Η χη­μεία που μοι­ρά­ζον­ται οι δύο ερ­μη­νεύ­τρι­ες φτι­ά­χνει ένα ε­κρη­κτι­κό κο­κτέιλ που ο κό­σμος δεν χορ­ταί­νει να το συν­δυ­ά­ζει με τα κα­λο­καί­ρια του.

Πληροφορίες τοποθεσίας

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Πόλη
114 71 Αθήνα
Χώρα
Greece
Image
Athensgram - Ολόκληρη η Αθήνα στην οθόνη σου

Get News

Κάντε εγγραφή και μείνετε ενήμερος για διαγωνισμούς και νέα του Athensgram.